SMŠ "Dr Ružica Rip" Sombor

Medicinska sestra – tehničar

Šta uče?

Bazičan predmet koji izučavaju učenici ovog smera je „zdravstvena nega“ kao teorija i praksa medicinske sestre-tehničara u pružanju profesionalne pomoći pojedincu, porodici i zajednici, kada njima nedostaje snaga, volja i znanje koje medicinska sestra-tehničar ima. Ovaj predmet učenici pohađaju 4 godine koji će im pružiti teoretska znanja i praktična iskustva iz oblasti negovanja bolesnika, vršenja različitih dijagnostičko/terapijskih procedura (aplikacija injekcija, uzorkovanje krvi, urina, fecesa… za laboratorijske analize, plasiranje nazogastrične sonde, urinarnog katetera, previjanje i dezinfekcija rana, kontrola vitalnih parametara.

Pored zdravstvene nege, učenici ovog obrazovnog profila stiču osnovna znanja iz raznih kliničkih predmeta kao što su: interna medicina, hirurgija, infektologija, pedijatrija, ginekologija, akušerstvo, neurologija, psihijatrija… Anatomija i fiziologija kao i latinski jezik su osnove koje učenici trebaju savladati u prvom razredu kako bi kasnije mogli da prate ostale stručne predmete.
U toku školovanja učenici uče opšte-obrazovne predmete kao i druge, ne manje važne predmete kao što su: farmakologija, medicinska etika, sociologija, mikrobiologija, higijena, prva pomoć, medicinska psihologija, patologija… koji će ih pripremiti za veoma odgovoran i najhumaniji poziv.

Gde rade?

Nakon završenog obrazovanja koji traje četiri godine, učenici sa završenim obrazovnim profilom medicinska sestra-tehničar mogu se zaposliti u ustanovama: Primarne zdravstvene zaštite (Domovi zdravlja, Zdravstvene stanice, Zdravstvene ambulante, Hitnoj medicinskoj pomoći), Sekundarne zdravstvene zaštite (Bolnice), Tercijalne zdravstvene zaštite (Klinike, Zavodi, Instituti, Banjska lečilišta). Obzirom da obrazovni profil priprada području zdravstva i socijalne zaštite, svršeni učenici se mogu zaposliti i u Domovima starih, Domovima za nezbrinutu decu.